Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh

14/04/2021 11:02 Số lượt xem: 50

Chiều 12/4, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 22 - Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh xin giới thiệu bài phát biểu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 22 - Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét, thảo luận thông qua 16 nghị quyết, trong đó có 02 nghị quyết về công tác cán bộ.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất các nội dung sau:

1. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19. Song, dưới sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh ta đã khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

2. Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu của Hội đồng nhân dân qua các nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã kịp thời ban hành các nghị quyết để quyết định những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh ủy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm, tổ chức 155 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó 82 cuộc giám sát chuyên đề; tổ chức 09 phiên giải trình; 21 lượt chất vấn. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện giám sát thường xuyên. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; Quan tâm xây dựng kế hoạch và đề ra các phương hướng, giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch - vừa tập trung phát triển kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã từng bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp và có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp, qua đó góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần ổn định an ninh trật trự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Đối với các Nghị quyết chuyên đề được HĐND tỉnh quyết nghị thống nhất cao. Đây là những nội dung cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế phục vụ sự phát triển liên tục, xuyên suốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Kỳ họp đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí và coi đây là ý kiến chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 và nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, với tinh thần cầu thị, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm sâu sắc và quý báu để triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Với quyết tâm cao nhất, ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị:

Thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đúng yêu cầu, đúng luật định, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền và đúng quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi Nhân dân trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cử tri tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021 và của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết tâm xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôị đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn sắp kết thúc. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã luôn ủng hộ, tin tưởng trao cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trọng trách thực hiện quyền lực của nhân dân.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan; xin ghi nhận và cảm ơn những cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh qua các thời kỳ đã cống hiến,đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân.

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các đồng chí để chúng tôi có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương… đã tham mưu, phục vụ, phối hợp triển khai các hoạt động, đồng hành cùng Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền về các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cử tri và nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 22- Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xin trân trọng cảm ơn./.

nguồn: www.bacninh.gov.vn