Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

13/05/2022 07:37 Số lượt xem: 33

Sáng 12/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) theo hình thức trực tuyến được kết nối với điểm cầu Trung ương tại điểm cầu chính của Tỉnh và 11 điểm cầu tại các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc với gần 900 đại biểu tham dự

Đồng chí Đào Hồng Lan, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng một số sở, ban, ngành MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp thông tin số nội dung chính của Hội nghị Trung ương 5. Cụ thể, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị đã thảo luận, nhất trí thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương; chủ động cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương bằng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sao cho sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2022, trên cơ sở đó tập trung các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các Nghị quyết, Kết luận mà Hội nghị Trung ương 5 ban hành theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Lê Thị An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy