Để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả” việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mỗi cán bộ đảng viên phải có tính Đảng

26/07/2021 15:58 Số lượt xem: 708

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tính đảng ở vị trí rất cao với cán bộ, đảng viên và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có tính đảng, phải rèn luyện tính đảng. Người nói: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên cần phải có tính đảng mới làm được việc, kém tính đảng thì việc gì cũng không làm nên”.

Bằng nội dung ngắn gọn. tinh túy, hàm súc, dễ hiểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khái niệm tính đảng gồm ba nội dung:

  “Tính đảng là gì?

          Một là: Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết.

          Hai là: Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn.

Phải hiểu rằng: Đảng hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng. Mà muốn Đảng hiểu rõ thì đảng viên và cán bộ phải điều tra và báo cáo rõ ràng tình hình từng xã, từng huyện, từng tỉnh, từng khu. Nếu không biết rõ tình hình mà đặt chính sách thì kết quả là “nồi vuông úp vung tròn”, không ăn khớp gì cả.

          Ba là: lý luận và thực hành phải luôn đi đôi với nhau”.

          Người chỉ rõ hậu quả của việc cán bộ, đảng viên kém tính đảng. Vì kém tính đảng mà mắc phải mười hai loại bệnh:

           “Bệnh ba hoa,                                              Bệnh chủ quan,   

             Bệnh địa phương,                                      Bệnh hình thức,

             Bệnh ham danh vị,                                     Bệnh ích kỷ,

             Bệnh thiếu kỷ luật,                                     Bểnh hủ hóa,

             Bệnh cẩu thả (gặp sao hay vậy),                Bệnh thiếu ngăn nắp,

             Bệnh xa quần chúng,                                  Bệnh lười biếng”

Và “mắc phải một bệnh trong 12 bệnh ấy tức là hỏng việc”.

          Người cũng chỉ rõ cán bộ, đảng viên phải dùng vũ khí phê bình và tự phê bình để sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm, các bệnh đã mắc phải. Người nói: “Chúng ta phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy. Có như thế Đảng mới chóng phát triển”.

          Những lời huấn thị trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời nhắc nhở, dạy bảo ân cần, thiên liêng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong việc tu dưỡng, rèn luyện tính đảng trong mọi giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, cán bộ, đảng viên hằng ngày, hằng giờ chịu sự tác động của nhiều nhân tố tích cực, tiêu cực rất phức tạp, kể cả hoạt động chống phả Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để có tính đảng, khắc phục tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên kém tính đảng hiện nay. “ vì kém tính đảng mà mắc phải mười hai loại bệnh” như Bác Hồ đã chỉ ra. Và “ mắc phải một trong 12 bệnh ấy tức là hỏng việc” không thể thực hiện được việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng yêu cầu “ thực hiện nghiêm túc có hiệu quả”.                                                        

                                                                                   Đỗ Ngọc Uẩn

                                                                   60- Mai Bang- Suối Hoa- Bắc Ninh