Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2023 - 2030”

09/09/2022 10:21 Số lượt xem: 253

Để giảm thiểu cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra nhằm cân bằng hệ sinh thái, tạo nguồn nước, tăng khả năng phòng hộ của rừng. Tạo cảnh quan cho các khu di tích lịch sử văn hóa, đồng thời cải thiện môi trường, điều hòa khí hậu, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt ban hành Đề án “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2023 - 2030”.

Diện tích đất rừng khu vực Núi Thiên Thai - xã Đông Cứu - huyện Gia Bình

Tỉnh thống nhất quan điểm đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng (PCCCR), huy động mọi nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế và lồng ghép các dự án đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Chính quyền địa phương và chủ rừng phải chịu trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR tại địa phương và diện tích rừng, đất rừng được Nhà nước giao. Ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, qua đó đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khách quan. Các diễn biến liên quan tới cháy rừng, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp cần phải được cập nhật, báo cáo, cảnh báo theo hướng tự động hóa tới từng lô rừng. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng. Phòng cháy rừng là chủ đạo, chữa cháy rừng phải kịp thời, khẩn trương, có hiệu quả. Từng bước đầu tư nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng để thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR.

Nhằm củng cố nhận thức, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR các cấp. Đặc biệt là lực lượng chuyên ngành để có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, mất rừng; chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra. Tỉnh hướng tới mục tiêu kiểm soát chặt chẽ tình hình vi phạm về bảo vệ rừng và PCCCR để giảm diện tích rừng bị thiệt hại so với giai đoạn 2018-2022, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 0,67%. Nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời về mất rừng, cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám. Kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR chuyên ngành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng PCCCR các cấp; tăng cường xây dựng lực lượng PCCCR chuyên ngành đủ mạnh để có khả năng xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động PCCCR của tổ đội xung kích PCCCR tại các xã, phường, thị trấn có rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng của các tổ đội xung kích PCCCR, cấp trang phục bảo hộ chữa cháy rừng và các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật về PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề án được triển khai trên phạm vi 556,2 ha rừng trồng phòng hộ phân bố trên địa bàn 23 xã, phường thuộc 04 huyện, thành phố, gồm: Huyện Tiên Du: 181,59ha, Huyện Quế Võ: 116,72ha; Huyện Gia Bình: 40,43ha; Thành phố Bắc Ninh: 217,46 ha. Thời gian thực hiện Đề án: Giai đoạn 2023 - 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao năng lực dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, mất rừng. Củng cố tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đầu tư phương tiện, trang thiết bị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Bằng các nhóm giải pháp: Về hoàn thiện về cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành. Rà soát các cơ chế, chính sách để tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện tại địa phương nhằm nâng cao năng lực về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cho kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và tổ, đội xung kích PCCCR đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCCR các cấp. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và chỉ huy, phối hợp lực lượng bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp.

Tuyên truyền, giáo dục: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, giá trị của rừng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, chống suy thoái đất, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết, xây dựng và thực hiện các quy ước quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị; tổ chức, kiểm tra đôn đốc chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện phương án và các nội dung chỉ đạo của cấp trên về PCCCR. Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp liên ngành (Bộ đội, Công an, Kiểm lâm,...) trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), địa phương chủ động bố trí nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng; xây dựng phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng phương tiện tại khu vực có nguy cơ cảnh báo cháy cao.

Về Khoa học, công nghệ: Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng; các biện pháp kỹ thuật lâm sinh làm giảm khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng. Xây dựng hệ thống thông tin tuần tra bảo vệ rừng cho phép tìm kiếm lô rừng ngoài hiện trường một cách nhanh chóng và chính xác; khoanh vẽ, lập bản đồ và tính toán diện tích khu rừng bị chặt phá, bị tác động tại hiện trường; lưu trữ, chia sẻ và hiển thị trên nền WebGIS bản đồ và các dữ liệu tuần tra bảo vệ rừng. Duy trì vận hành hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FRMS), giám sát biến động tài nguyên rừng (GIS và viễn thám) nhằm đáp ứng các nhu cầu thông tin ngành lâm nghiệp theo quy định.

Đào tạo, tập huấn, diễn tập: Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên ngành, cán bộ phụ trách về PCCCR từ tỉnh đến cơ sở; chủ rừng, nội dung tập huấn gồm: ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật PCCCR, nghiệp vụ tuyên truyền trong công tác PCCCR và các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong chữa cháy rừng; biện pháp khắc phục hậu quả sau cháy rừng. Tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng bảo vệ rừng cơ sở để nắm được kiến thức cơ bản về PCCCR. Tổ chức diễn tập phương án PCCCR theo quy mô cấp huyện và cấp xã tại các khu rừng trọng điểm về cháy rừng với nhiều dạng địa hình, loại vật liệu cháy và các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy khác nhau; sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy. Qua đó tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức chữa cháy rừng đạt hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra.

Các dự án ưu tiên xây dựng, triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng Hệ thống cấp dự báo và bảng tra cấp dự báo cháy rừng; xây dựng hệ thống công trình bảo vệ và PCCCR tại các khu rừng trọng điểm: Đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa, hồ nước, hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng, làm tường rào bằng lưới B40 chống lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khoản 59,4 tỷ đồng. Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh