Hội nghị thông tin báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023

08/09/2023 16:08 Số lượt xem: 58

Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối với 1.998 điểm cầu với hơn 70.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tại điểm cầu cấp tỉnh

Tại Bắc Ninh, có 01 điểm cầu cấp tỉnh và kết nối đến 8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố với hơn 900 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 -2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động dạy, học…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe PGS.TS Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay – Tác động và chính sách của Việt Nam”; tập trung làm rõ bối cảnh nước lớn hiện nay và dự báo xu hướng, hình thái quan hệ nước lớn trong thời gian tới, đối sách của Việt Nam nhằm tranh thủ thuận lợi, giữ vững hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các địa phương, cơ quan đơn vị chú trọng tuyên truyền các nội dung chuyên đề triển khai tại Hội nghị; sự chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tuyên truyền kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Chú trọng tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 106 – KH/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 16/8/2023 của Tỉnh uỷ về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng…

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý III/2023; kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện tập trung tháo gỡ, giải quyết những trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm,  tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023…

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh./.

Nguyễn Dung, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ