Đảng bộ thị xã Quế Võ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

06/09/2023 13:46 Số lượt xem: 107

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quế Võ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện các giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Quế Võ trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm Chính trị thị xã Quế Võ tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 10 (tháng 8/2023)

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quế Võ tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 96,1%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chỉ đạo 04 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tập trung vào các nội dung: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thương vụ Tỉnh uỷ về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (kết quả: Cấp thị xã có 941/968 lượt cán bộ chủ chốt đạt tỷ lệ 97,2%; Cấp cơ sở 6.042/6.213 đảng viên sinh hoạt đạt tỷ lệ 96,7%).

Chỉ đạo, tổ chức 27 hội nghị giao ban công tác tư tưởng hàng tháng, tổng số 354 lượt ý kiến phản ánh; đã trả lời và đề nghị cơ quan chức năng trả lời 337 lượt ý kiến, kiến nghị đạt 95,1%. Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin thời sự, chính sách; kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của cấp ủy; trang bị đầy đủ, kịp thời báo Đảng, tạp chí, tài liệu tham khảo, thông tin sinh hoạt cho các chi bộ góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát hành Bản tin thị xã Quế Võ hằng quý. Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; tổ chức 29 hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 6.685 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được quan tâm chỉ đạo đảm bảo đúng định hướng của Đảng. Công tác giáo dục truyền thống, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, truyền thống ngành được quan tâm.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các chuyên đề hàng năm; Chuyên đề của Tỉnh ủy năm 2023 “Về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”…Kết quả đăng ký học tập và làm theo, trách nhiệm nêu gương: Năm 2021 có 257 tập thể và 5.747 cá nhân đăng ký đạt tỷ lệ 97,2%; Năm 2022 có 276 tập thể và 5.900 đảng viên đăng ký làm theo đạt tỷ lệ 97,4%; Năm 2023, có 258 tập thể và 6.050 đảng viên đăng ký làm theo đạt tỷ lệ 97,3%. Đến nay, trên địa bàn thị xã Quế Võ duy trì thường xuyên trên 200 mô hình hay, cách làm hiệu quả (89 tập thể, 135 cá nhân). Điển hình như  mô hình: Xây dựng Chi bộ mạnh; Làng 3 sạch; Hiến đất làm đường giao thông…Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ; "Ngày chủ nhật xanh"; “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông”…được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Hiện nay, 22 chi bộ cơ sở và 24 đảng bộ (có 221 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) đã xây dựng và niêm yết bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW; có 216 chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên (chiếm 88,1%).

Thị ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở mỗi năm lựa chọn 01 đến 02 việc nổi cộm, bức xúc để giải quyết, khắc phục dứt điểm. Qua 03 năm đã giải quyết được 61/73 vụ việc đạt 83,5%, các nội dung giải quyết tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng; sử dụng và quản lý đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông phục vụ sản xuất; xử lý các vụ việc sau thanh tra, kiểm tra…

Kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, phân công tổ thư ký giúp việc, xây dựng và ban hành các văn bản, Kế hoạch, Chương trình công tác cho nhiệm kỳ và hằng năm của Ban chỉ đạo trong quá trình tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thường xuyên theo dõi các tin, bài phản ánh, bình luận trái với chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia viết bài, đăng tải hình ảnh, chia sẻ, bình luận... trên trang mạng. Tổ giúp việc BCĐ đã phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác đấu tranh chống DBHB trên mạng; truyền tải các bài có tính giáo dục cao trên mạng xã hội.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức góp phần góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao uy tín và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số chi bộ dưới cơ sở còn hình thức, chưa có nhiều mô hình và tấm gương làm theo nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quế Võ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Thường xuyên tổ chức học tập, giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo hướng cụ thể hóa các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân.

Thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; thông tin thời sự chính sách pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quản lý chặt chẽ công tác thông tin đại chúng, hoạt động văn học nghệ thuật đảm bảo đúng định hướng.

Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo; công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử địa phương, truyền thống ngành nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên thị xã, xây dựng, bồi đắp, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng thị xã Quế Võ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại./.

Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy