Năm giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

14/09/2021 15:56 Số lượt xem: 23

Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ có vai trò rất quan trọng góp phần tạo nên thành công tốt đẹp của các sự kiện chính trị.

Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh của người dân

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2021 Thường trực Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, các cơ quan chức năng tiếp 427 lượt công dân với tổng số 698 người, phản ánh 427 vụ việc; tiếp nhận 523 đơn thư các loại, trong đó có 138 đơn đủ điều kiện xử lý (đơn khiếu nại là 6, đơn tố cáo là 14, đơn kiến nghị là 76, đơn đề nghị là 15, đơn tố cáo là 27 đơn), đơn không đủ điều kiện xử lý là 385 đơn. Nội dung đơn thư tập trung nhiều trong lĩnh vực quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cán bộ…

Từ thực tiễn xử lý đơn, thư trong thời gian qua cho thấy, đơn thư có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp người gửi đơn, thư khiếu nại tố cáo chưa nắm rõ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước dẫn đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gửi cùng lúc nhiều cấp, nhiều ngành, có những trường hợp đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định nhưng vẫn nhiều lần gửi đơn. Thực trạng đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo tên vẫn chiếm số lượng nhiều.

Trong thời gian tới để làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp như:

Thứ nhất: Thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của cơ quan, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thụ lý giải quyết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện gần gũi, biết chia sẻ, lắng nghe ý kiến, tạo sự tin tưởng của các tổ chức, người dân trong quá trình tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Thứ hai: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải thích cho người dân để tạo sự đồng thuận, chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo, Nghị đinh số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 39-CT/TU và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 14/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thứ ba: Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần đảm bảo nguyên tắc, quy trình hết sức khoa học với những giải pháp kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng ùn tắc hoặc tránh né. Kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, nhất là trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Thứ tư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ năm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc quy định thường trực cấp ủy trực tiếp tiếp công dân, đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7./.

Nguyễn Thị Lệ

Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy