Học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

10/09/2021 08:11 Số lượt xem: 54

Ngày 13/8/2021, Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về Học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gồm một số nội dung chính sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

         Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm.

         Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề cần quan tâm các nội dung: (1) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 148-QĐ/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. (2) Xác định rõ vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của Chuyên đề toàn khóa tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 29/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Thường trực cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. (3) Xác định nội dung đột phá tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (4) Việc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với các phong trào thi đua của địa phương đơn vị; chú trọng việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

         Đăng ký học tập và làm theo: Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; bản đăng ký nộp tại nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

         2. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

         Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

         3. Công tác tuyên truyền: Cấp ủy các cấp chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự. Đẩy mạnh tuyên truyền về "người tốt", "việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động đội ngũ phóng viên, báo chí, hội viên tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2025.

         Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cũng như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

         4. Công tác kiểm tra, giám sát: Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung Chuyên đề toàn khóa của các tổ chức Đảng, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm hằng năm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp triển khai Chuyên đề toàn khóa và tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện chuyên đề ở địa bàn, đơn vị mình.

5. Tổ chức thực hiện

Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa ở các địa phương, cơ quan, đơn vị do cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan giúp việc của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyên đề; hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Xây dựng Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa. Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chuyên đề toàn khóa theo Kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơnvị, tổ chức đảng báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Trần Thị Thu Hiền

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy