Công tác tư tưởng, lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

26/07/2021 16:00 Số lượt xem: 764

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người: “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất[1];Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc[2].

 

 

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng là một bộ phận hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vai trò giáo dục, tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới đang đặt ra đối với công tác tư tưởng - văn hóa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng[1].

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, góp phần cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng là “đi trước mở đường”, các cấp ủy Đảng từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác tư tưởng, theo phương châm “hướng về cơ sở”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” ... góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, với nội dung, hình thức phong phú, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được đổi mới, đảm bảo nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, của tỉnh và truyền hình trực tiếp qua sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; chú trọng quán triệt, học tập chuyên sâu; tỷ lệ đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập đạt 96%. Công tác tuyên truyền đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Người Kinh Bắc, Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, mở thêm nhiều chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, thông tin đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn, thuyết phục; coi trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị được cấp ủy quan tâm, có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn; hàng năm, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm chính trị cấp huyện. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp đảm bảo tính sát thực, khả thi cao. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống được quan tâm; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai giảng dạy lý luận chính trị đúng chương trình, lồng ghép, tích hợp các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lịch sử truyền thống của địa phương. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin, bài viết phản ánh sai sự thật trên các trang mạng xã hội; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin, phát tán, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động. Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác không để các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc xâm nhập vào địa bàn. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm... góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2020); Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021)... diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Lợi dụng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và tình hình dịch bệnh Covid-19, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, với âm mưu làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Được sự quan tâm của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phong phú, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhất là công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chưa kịp thời; công tác quản lý Internet, mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn... Những hạn chế, bất cập nêu trên đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác tư tưởng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra phương hướng, mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: “Đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh”. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác tư tưởng phải góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trở thành động lực tinh thần thúc đẩy phát triển. Trước hết cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hai là, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng; thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng và cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng”. Các cấp ủy Đảng, nhất là cán bộ chủ chốt dành thời gian nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin đối ngoại, định hướng tuyên truyền báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc sự thật, ngăn ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và lịch sử Đảng; duy trì nghiêm túc chế độ cung cấp, cập nhật thông tin cho cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Coi trọng việc đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Năm là, thường xuyên thông tin, chủ động nắm bắt, sớm phát hiện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc trong xã hội; chủ động làm tốt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy định các đồng chí cấp ủy viên định kỳ dự sinh hoạt chi bộ và tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm tại địa phương.

Sáu là, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; chủ động nắm bắt tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời xử lý, không để xảy ra bị động, bất ngờ.


(1); (2) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 7, tr.319; tr.466; tr.319

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nhà xuất bản chính trị, quốc gia Sự thật, 2021, trang 41.

 

Ngô Văn Liên

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy