BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức

21/04/2022 16:32 Số lượt xem: 412

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/BTGTW, ngày 18/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức; ngày 21/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với Trung ương

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương,; đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Ninh; cùng dự có đại diện Lãnh đạo và một số phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh-truyền tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch, phó Chủ tịch các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, các chi hội chuyên ngành, phân hội Hội Văn học Nghệ thuật các huyện, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; Đại diện đội ngũ trí thức tiêu biểu...

Hội nghị được nghe Báo cáo viên Trung ương quán triệt 02 nội dung: (1) Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và  (2) Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng và là những định hướng lớn, tập trung triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu trong thời gian tới các Tỉnh ủy cần chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: (1) Các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần Hội nghị đã đề ra. (2) Đối với lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu các văn nghệ sỹ phải xây dựng chương trình hành động; kế hoạch hoạt động để cụ thể hóa triển khai thực hiện Bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ làm công tác văn học nghệ thuật; đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (3) Đối với lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phải phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu dự hội nghị tiếp thu, triển khai các nội dung được Báo cáo viên, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, đồng thực Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tư diễn biến", "tự chuyển hóa" phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đại diện cho đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ tham dự Hội nghị ngày hôm nay, mang hết tâm huyết của mình để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh../.

                                                               Trần Thị Thu Hiền

                                                                    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh