Ban Biên tâp, bổ sung, tái bản sách. Họp triển khai Kế hoạch biên tập, bổ sung tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (1926-2023)

18/04/2022 09:32 Số lượt xem: 164

Chiều 14/4/2022, Ban Biên tập, bổ sung, tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2023) họp triển khai Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chủ trì. Tham dự có đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Biên tập; Lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành viên Ban Biên tập, bổ sung, tái bản sách.

Toàn cảnh hội nghị

Để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, bồi đắp lòng tự hào cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, động viên các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai biên tập, bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (1926-2023).

Theo Kế hoạch, sách được biên soạn, xuất bản, phát hành dựa trên cơ sở rà soát, nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý, biên tập nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2008) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xuất bản năm 2010 và thu thập, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (2008-2023). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng Đề cương theo 2 phương án: Phương án 1, xây dựng lại bố cục, chia thành 11 Chương, chỉnh sửa một số nội dung. Phương án 2, giữ nguyên bố cục sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2008), chia thành 4 phần và 11 chương, bổ sung chỉnh sửa một số nội dung.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, các đại biểu đã đóng góp chỉnh sửa, bổ sung về bố cục, tiêu đề, lựa chọn nội dung theo từng giai đoạn lịch sử; Làm rõ hơn căn cứ cần chỉnh sửa…Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Ban Biên tập xây dựng đề cương chi tiết để tiếp tục xin ý kiến Viện Lịch sử Đảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và tổ chức Hội thảo khoa học để có thêm những đánh giá khách quan, toàn diện hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Biên tập khẳng định: Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (1926-2023) là công trình khoa học, tổng hợp, phản ánh đầy đủ những sự kiện lịch sử về cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể; Làm cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ  XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung lưu ý các thành viên trong quá trình biên soạn phải tôn trọng, kế thừa những nội dung đã được phản ánh trong cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (1926-2008) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xuất bản năm 2010; và phải đảm bảo tính khách quan, khoa học; những sự kiện lịch sử được phản ánh trong Lịch sử phải được xác minh, đối chiếu. Qua đó, bổ sung hoàn chỉnh đảm bảo cho việc biên soạn, xuất bản cuốn sách đạt chất lượng./. 

Lê Thị An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy